โครงสร้าง/บุคลากร

Share

ผู้บริหาร

นายกิติพล เวชกุล

พัฒนาการจังหวัดภูเก็ต

-ว่าง-
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

นางมุกดา หลิมนุกูล

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

นางสาวอาพร เทพหนู

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
นางสาวพูนศรี เถาธรรมสถิตย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางณัฐวลัญช์ ทุมทอง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาววธัจริยา ศุทธางกูร
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวพรรณศิริ แผ้วไพรี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาวสุวรรณา บุหงา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางสาววรรณา สุทธิกุล

นักจัดการงานทั่วไป

นางมณฑ์ชยานิต พุทธสระพันธ์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวพิชญาภัค สุขสโม

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายพงษ์เทพ เทพแก้ว

เจ้าหน้าที่บันทึกเกมส์ยิงปลาW88|เกมยิงปลาผ่านมือถือ

นายดิหนัน ตุกังหัน

เจ้าหน้าที่ สทบ. สาขา 9

นางสาวจีรภา ศิลปะ

เจ้าหน้าที่ประชารัฐ (กทบ.) จังหวัดภูเก็ต

นายมานะ ห้าวหาญ

พนักงานขับรถยนต์ (ส2)

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

นายสาธิต พัฒนาชุมชน

ผู้อำนวยการองค์กร

(Visited 1 times, 1 visits today)